Średzkie Centrum Zdrowia
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej

jest nowo utworzonym podmiotem medycznym, publicznym powołanym przez Radę Powiatu w Środzie Śląskiej, który planuje realizację wybranych świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, odpowiadające najczęściej zgłaszanym potrzebom zdrowotnym mieszkańców powiatu związanym z wystąpieniem nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Pełny zakres świadczeń specjalistycznych, które realizować będzie Średzkie Centrum Zdrowia jest efektem przeprowadzonych analiz Map potrzeb zdrowotnych w wybranych dziedzinach w odniesieniu do trendów demograficznych, zachorowalności na poszczególne grupy schorzeń i analizy dostępności do usług zdrowotnych na obszarze kontraktowania świadczeń jakim jest Powiat Średzki. Wynika też z pewnych ogólnopolskich trendów w zakresie modeli organizacyjnych zmierzających przede wszystkim do przesunięciu ciężaru świadczeń zdrowotnych z lecznictwa szpitalnego na rzecz świadczeń ambulatoryjnych realizowanych w poradniach specjalistycznych.

Stąd decyzja o organizacji świadczeń w formie Ambulatorium chirurgicznego, który zapewnić ma pacjentom, mieszkańcom powiatu szybką dostępność do pomocy lekarskiej z zakresu chirurgii ogólnej i urazowej w centrum miasta w przez 6 dni w tygodniu w godzinach porannych i popołudniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom naszych Pacjentów dążymy do stworzenia takiego modelu organizacyjnego, w którym czas pracy naszych poradni będzie obejmował okres od godziny 8.00 do 18.00 od poniedziałku do czwartku oraz w piętek i sobotę od 8.00 do 15.00.

W ramach naszego Ambulatorium chirurgicznego w ramach kompleksowej usługi będzie możliwość wykonania szerokiej diagnostyki:

  • laboratoryjnej
  • radiologicznej
  • obrazowej

Wszystkie usługi wykonywać będziemy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, czyli nieodpłatnie w ramach NFZ.

Wykwalifikowany zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz najwyższej klasy sprzęt pozwolą nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie i otoczyć naszych Pacjentów najlepszą opieką.

UTWORZENIE ŚREDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA
SP ZOZ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej to nowy podmiot leczniczy utowrzony 25 marca 2021 r. uchwałą Rady Powiatu w Środzie Śląskiej (Uchwała XXXII/175/2021 z dnia 25 marca 2021 r).

Zadaniem Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej jest realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa stacjonarnego i całodobowego w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej. Do zadań powołanego podmiotu leczniczego należeć będą :
I. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) chirurgii ogólnej,
b) ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
c) onkologii klinicznej,
d) lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.
II. udzielanie świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitale, w następujących zakresach:
a) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
b) opieki paliatywnej i hospicyjnej.
III. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach:
a) diagnostyki,
b) profilaktyki i promocji zdrowia.
IV. udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów leczniczych, podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców.

Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwałą nr XXXII/176/2021 z dnia 25 marca 2021 r. nadała statut Średzkiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej oraz powołała Radę Społeczną (uchwała nr XXXIV/191/2021) w składzie :

  1. Krzysztof Szałankiewicz – przewodniczący (Starosta Powiatu Średzkiego)
  2. Leszek Mróz (przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego)
  3. Sebastian Burdzy – członek (przedstawiciel Rady Powiatu w Środzie Śląskiej)
  4. Maria Zachary – członek (przedstawiciel Rady Powiatu w Środzie Śląskiej)
    uchwałą XXXII/175/2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 49 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711 tj.) uchwałą nr 222/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej zatrudnił Panią Joannę Waluchowską na stanowisku dyrektora Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej na okres 6 lat z dniem 1 września 2021 r.

W dniu 9 września 2021 r. został złożony wniosek w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego celem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 21 października 2021 r. Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000923811 – sygnatura akt. WR.IX NS-REJ.KRS/16556/21/954.

W dniu 08 listopada 2021 r. został złożony do Wojewody Dolnośląskiego formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w sektorze zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej pt.: „Utworzenie Średzkiego Centrum Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej”. Wskazana we wniosku wartość ogółem inwestycji wyniosła 14.971.120,00 zł. Wniosek dotyczył utworzenia komórek organizacyjnych medycznych i niemedycznych:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Poradnia Chirurgii Ogólnej,
c) Poradnia Onkologiczna,
d) Pracownia USG,
e) Zakład / oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,
f) Hospicjum Stacjonarne / Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej,
g) Oddział Leczenia Jednego Dnia,
h) Poradnia Medycyny Paliatywnej,
i) Dział Farmacji Szpitalnej,
j) Pracownia Diagnostyki Obrazowej.

Zgodnie z art. 95d. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) wojewodowie wydają opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia na obszarze danego województwa. Narzędziem niezbędnym do oceny inwestycji w sektorze zdrowia jest system teleinformatyczny pn. IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r.: w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347) oraz w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348).

Zgodnie z art. 95d. ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Wniosek o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1, dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny.

Przez inną inwestycję, o której mowa w ust. 1, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji.

Głównym celem systemu IOWISZ jest uporządkowanie inwestycji w ochronie zdrowia a także wypracowanie racjonalnego i efektywnego systemu wydatkowania środków publicznych. System IOWISZ jest wykorzystywany przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji i pozwala na otrzymanie pozytywnych ocen tylko przez projekty pożądane z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia, tj. przede wszystkim zgodne z priorytetami zdrowotnymi. Uzyskanie pozytywnej opinii jest istotne z punktu widzenia oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich jak również przy zawieraniu umów z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Brak pozytywnej opinii skutkuje zmniejszeniem szansy na pozyskanie kontraktu (minus 8 pkt. w konkursie ofert) i powodować będzie 5-letnie wykluczenie z kontraktowania.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej otrzymało Opinię o Celowości Inwestycji pozytywną do wniosku o numerze 003686 wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego – znak
ZP-ZPSM.9610.854.2021.

W dniu 17 stycznia 2022 r. do organu prowadzącego Rejestr Podmiotów Leczniczych, Wojewody Dolnośląskiego złożono wniosek o założenie Księgi Rejestrowej i dokonanie wpisu podmiotu leczniczego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Uzyskano wpis w dniu 21 stycznia 2022 r. pod numerem księgi rejestrowej nr 000000248591, tym samym zakończono niezbędne czynności do rozpoczęcia działalności medycznej Średzkiego Centrum Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Środzie Śląskiej.

W dniu 07 lutego 2022 r. wystąpiono z wnioskiem o zawarcie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ i nadanie kodu świadczeniodawcy identyfikującego podmiot
w systemie płatnika. Stosowną umowę zawarto w dniu 16 lutego 2022 r. i uzyskano kod świadczeniodawcy 3101121.