Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
w zakresie monitoringu wizyjnego.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16 a;
 2. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w siedzibie ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16 a. Monitoringiem wizyjnym objęto: korytarz, wejście do budynku, miejsce parkingowe – aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, osobom przebywającym na terenie zarządzanym przez administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia, pracowników i osób przebywających na terenie zarządzanym przez administratora oraz dochodzenie lub obrona praw przed roszczeniami;
 4. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa;
 5. Państwa dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż
  3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 6. Posiada Państwo prawo:
 7. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 8. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych
 9. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora;
 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG;
 13. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Informujemy że Administratorem danych osobowych zebranych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16 a. Bliższe informacje dostępne są na tablicy informacyjnej znajdującej się na obiektach administratora oraz na stronie internetowej: SPOZ Powiat Średzki – Oficjalna strona SPOZ Powiat Średzki (sredzkie-centrum.pl).