Przyjmuję do wiadomości, że:

1) Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO,

2) Administratorem Państwa danych osobowych jest Średzkie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Środzie Śląskiej, KRS: 000000248591, NIP: 9131631912, REGON: 520248105, zwany dalej Średzkim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej;

3) Średzkie Centrum Zdrowia SP ZOZ w Środzie Śląskiej wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa obiektu (monitoring wizyjny), odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wysłanie do administratora wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami, a także w celu związanym z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f; art. 9 ust. 2 lit. f, h RODO);

5) Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w ŚCZ SPZOZ. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministerstwem Zdrowia, a także na potrzeby sprawozdawczości wymaganej przez podmioty do tego upoważnione;

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby upoważnione przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Ponadto Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym ŚCZ SPZOZ w realizacji świadczeń zdrowotnych – lekarzom na umowach cywilnoprawnych, konsultantom medycznym, firmom serwisującym urządzenia diagnostyczne, podmiotom świadczącym usługi transportu medycznego oraz wykonującym dla ŚCZ SPZOZ badania diagnostyczne; podmiotom, których uprawnienie do dostępu do ww. danych wynika z obowiązujących przepisów, w tym podmioty sprawujące funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez ŚCZ SPZOZ; podmiotom, którym ŚCZ SPZOZ powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (w tym podmioty serwisujące urządzenia ŚCZ SPZOZ, w których przetwarzane są dane osobowe; podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych); firmy, za pośrednictwem których prowadzona jest przez ŚCZ SPZOZ korespondencja; podmiotom świadczącym usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Średzkiego Centrum; ubezpieczycielom;,

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących regulacji z zakresu archiwizowania dokumentacji;

8) W granicach określonych przepisami prawa, w tym w szczególności RODO, mają Państwo prawo:

a) dostępu do treści moich danych,

b) do sprostowania moich danych,

c) do żądania ograniczenia przetwarzania moich danych,

d) do przenoszenia moich danych,

e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych,

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych odbywa   się wyłącznie na podstawie mojej zgody, oraz

g) do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne (poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

11) Państwa dane nie są wykorzystywane przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie podlegają profilowaniu;

12) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.