Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem świadczeń zdrowotnych i innych działań medycznych informujemy, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest ŚCZ SPZOZ w Środzie Śląskiej, 55-300 Środa Śląska, ul. Kolejowa 16 a;
  • Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: hr.consulting@gmail.com lub adresem do korespondencji jest adres administratora;
  • Cel przetwarzania danych: udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 6 ust.1 lit. C RODO oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego; za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie SPZOZ oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących SPZOZ lub narażających go na straty, na podstawie art. 6 ust.1 lit f. RODO; na podstawie zgody ( 6 ust.1 lit. a RODO oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę; realizacja łączącej nas umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej ( art. 6 ust.1 lit. b RODO); ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami będzie wymagała przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (np. informacji o Twoim stanie zdrowia) będziemy działać w oparciu o art. 9 ust.2 lit f RODO; podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia (art. 6 ust.1 lit. e oraz art. 9 ust.2 lit. i RODO) ;
  • Dane Państwa mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności: osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej; Narodowemu Funduszowi Zdrowia; innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; dostawcom systemów informatycznych i usług IT; podmiotom świadczącym usługi prawnicze; innym podmiotom i organom upoważnionym; dane z monitoringu mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym policji, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu;
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”);
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i obrony roszczeń, wskazany m.in. w ustawie z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 30 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych/danych małoletniego, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza EOG;
  • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.